Page title

בדיקת עובי שכבת צבע (רטוב)

על פי ת"י 785 חלק 10, ומפרט נתיבי ישראל בע"מ

בדיקת עובי סימון (פילם) רטוב מתבצעת בזמן ביצוע עבודות הסימון. הבדיקה מאפשרת בקרה על צוות הסימון, בזמן אמת. בדיקה זו מתאימה ביותר בכדי לוודא שימוש נכון בחומר הסימון, בהתאם למפרט הטכני והוראות היצרן.

למפרט נתיבי ישראל לבדיקה: לחץ כאן